Mắt trả nước thành hồ (dùng ống âm tường)
Giá: 210 000